stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 395/27.10.2009
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate "Amenajare str. Musicescu"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009-024574/14.10.2009 Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Fișa Tehnică nr. 68/29.09.2009, de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții, aprobată de Comisia Tehnico-Economică a Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ,sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. b) și alin. (4), lit. d) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiții, "Amenajare strada Musicescu", întocmit de S.C. ALDOR S.R.L., conform contractului de proiectare nr. 28/13.02.2009, cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Drumuri și Transporturi și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI