stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 372/28.09.2010
privind „adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timisoara si nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timisoara, proprietatea reclamantei, în corelare cu planul urbanistic zonal" conform SENTINTEI CIVILE nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timis rămasă IREVOCABILĂ prin Decizia Civilă nr. 435 din 10.04.2008 a Curtii de Apel Timisoara, si conform Deciziei Civile nr. 804 din 13 septembrie 2010


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SJ2010-6536/21.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism , ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Conform prevederilor art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismului, modificată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 416/30.09.2008 care a fost anulată definitiv si irevocabil prin Sentinta Civila nr. 788/10.10.2009 a Tribunalului Timis ;
Având în vedere Adresa SJ2010-6536/20.09.2010 a Serviciului Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Ca urmare a Sentinței Civile nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timiș, prin care se "admite în parte acțiunea formulată de reclamanta SC RIPS SA cu sediul în Timișoara, str. Basarabia nr. 174, în contradictoriu cu pârâtul Consiliul Local Timișoara cu sediul BV. C. D. Loga nr. 1. OBLIGA pârâtul la adoptarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timișoara și nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timișoara, proprietatea reclamantei, în corelare cu planul urbanistic zonal" sentință rămasă IREVOCABILA prin Decizia Civila nr. 435 din 10.04.2008 a Curții de Apel Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 100 din data de 28.04.1998 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal " Zona Antenelor" abrogată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 72 din data de 27.03.2001 privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu " Zona Antenelor" Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată ;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă "Planul Urbanistic de Detaliu pentru Zona Antenelor din care fac parte parcelele cu nr. Cad. 1723/2/1/1/1/1/b/2/b/2 înscrisă în CF nr. 139820 Timisoara si nr. Cad 1723/2/1/1/1/1/b/2/a/2 înscrisă în CF. Nr. 140621 Timisoara", proprietatea S.C. RIPS S.A., "în corelare cu planul urbanistic zonal" conform SENTINTEI CIVILE nr. 1/CA/07.01.2008 a Tribunalului Timis rămasă IREVOCABILĂ prin Decizia Civilă nr. 435 din 10.04.2008 a Curtii de Apel Timisoara.

Art. 2: Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu este S.C. RIPS S.A.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 5 ani.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Institutia Arhitectului Sef din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Institutiei Arhitectului Sef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului S.C. RIPS S.A;
- Proiectantului;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI