stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 119/20.03.2018
privind acordarea de Burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr. 6128/15.03.2018 a Primarului Municipiului Timisoara, domnul Nicolae ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr.SC2018 - 6126/15.03.2018 al Directiei Economice din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 15.03.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2018-6126/15.03.2018;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica , amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
In baza Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale, modificata;
Avand in vedere prevederile Legii Educatiei Nationale nr. 1/2011;
Conform Ordinului nr. 5576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din invatamantul preuniversitar de stat;
Avand in vedere prevederile Ordinului nr. 3470/07.03.2012, pentru modificarea Anexei la Ordinul Ministrului Educatiei, Cercetarii, Tineretului si Sportului nr. 5.576/2011;
In conformitate cu dispozitiile art. 36, alin.(2) lit. b) si alin. (4) lit. a) si a alin. 6 lit. (a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba nivelul cuantumurilor pentru bursele scolare acordate elevilor din invatamantul preuniversitar de stat si numarul acestora pentru anul 2018, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie in bugetul local al Municipiului Timisoara, conform Anexei, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2: Pentru anul financiar 2018, cuantumurile burselor scolare pentru cele patru categorii (performanta, merit, studiu si sociale), vor fi de 100, 75, 65, respectiv 70 lei pe luna, aceste burse fiind acordate pe perioada anului scolar - adica 9 luni - cu exceptia categoriei de burse sociale care se acorda pe toata perioada anului calendaristic si anume pe 12 luni.
In conformitate cu prevederile Ordinului 3470/07.03.2012, precum si conform Hotararii Consiliului Local nr. 76/23.02.2018 - privind aprobarea bugetului local al Municipiului Timisoara pe anul 2018 si a Hotararii Consliului Local nr. 159/24.04.2017- privind acordarea de burse scolare pentru elevii din unitatile de invatamant preuniversitar de stat din Timisoara, se vor acorda integral bursele scolare pentru anul financiar 2018.
Numarul de burse si modul de acordare, in limita fondurilor aprobate cu aceasta destinatie, rezulta prin calcul conform tabelului din Anexa.

Art.3: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art.4 : Prezenta hotarare se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Generale de Urbanism si Dezvoltare Urbana;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Comunicare - Relationare;
- Serviciului Scoli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultura;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului;
- Inspectoratului Scolar Judetean Timis;
- Unitatilor de invatamant preuniversitar de stat de pe raza municipiului Timisoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINITA TUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI