stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 264/20.12.2016
privind aprobarea atribuirii in folosinta gratuita a spatiului din Timisoara, BD. 16 DECEMBRIE 1989, nr. 13, SAD 1 si SAD 2, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA si incheierea contractului de comodat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. CT2016-006514/19.12.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Avand in vedere solicitarea nr. CT2016-006514/11.11.2016 a Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara;
Avand in vedere extrasul din procesul verbal al Comisiei de Analiza a Spatiilor cu Alta Destinatie decat aceea de locuinta situate in imobile proprietatea Primariei Timisoara precum si in proprietatea Statului Roman in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara infiintata prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr.12/26.06.2012 si modificata prin Hotărârile Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 386/2014, nr. 543/31.10.2014, nr. 91/01.03.2016 și nr. 21/2016, din data de 29.11.2016.
În conformitate cu prevederile art.36alin. (2) lit. c, art.124 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă atribuirea in folosinta gratuita prin incheierea unui contract de comodat a spatiului din Timisoara, Bd. 16 Decembrie 1989 nr. 13, SAD 1 si SAD 2, in suprafata totala de 156,52 mp., pe o perioada de 10 ani cu posibilitate de prelungire cu acordul partilor prin incheierea unui act aditional, catre DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA COMUNITARA A MUNICIPIULUI TIMISOARA, inscris in Cartea Funciara nr. 410770-C1-U5 Timisoara nr. Top 12213/I si Cartea Funciara nr. 410770-C1-U6 Timisoara nr. top 12213/II.

Art. 2: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară a Municipiului Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI