stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 379/30.09.2010
privind modificarea componentei Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2010 - 023246/30.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/29.07.2008 - privind constituirea Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara,modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 66/24.02.2009;
Având în vedere Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 330/03.08.2010 privind modificarea și aprobarea Organigramei și a Statului de funcții pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa Partidului Social Democrat inregistrata la Primaria Municipiului Timisoara cu nr. SC2010 - 023246/30.09.2010;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.(c) și alin.9 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;HOTARASTE

Art.1: Se aproba modificarea Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara constituita prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 350/29.07.2008 modificata prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Timisoara nr. 66/24.02.2009, prin inlocuirea d-lui Cristian Anton cu dl. Traian Stoia - consilier municipal, a d-lui Sorin Ciurariu cu dl. Ciprian Silviu Cadariu - arhitect sef si a d-lui Marius Onetiu cu dl. Culita Chis - director Directia Tehnica.

Art.2: Componenta Comisiei de negociere cu tertii a Consiliului Local al Municipiului Timisoara este urmatoarea :
președinte: - Adrian Orza - Viceprimarul Municipiului Timișoara;
membri: - Mirela Lasuschevici - șef Serviciul Juridic;
- Ciprian Silviu Cădariu - Arhitect Sef;
- Smaranda Haracicu - director Direcția Economică;
- Culita Chis - director Direcția Tehnica;
- Nicușor Constantin Miuț - director Direcția Patrimoniu;
- Aurelia Junie - director Directia Dezvoltare;
- Smaranda Popa Radovan - consilier municipal;
- Ciprian Jichici - consilier municipal;
- Radu Adrian Pau - consilier municipal;
- Traian Stoia - consilier municipal.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primariei Municipiului Timisoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Edilitare;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Membrilor Comisiei;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
SIMION MOȘIU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI