stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 49/17.03.1998
privind privind trecerea unor suprafete de teren din administrarea "UzinelorMecanice" Timisoara in administrarea Regiei Autonome de Transport Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr.SC098198/09.01.1998 al Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(g) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Parcelele de teren ce fac parte din domeniul public al Consiliului Local
cuprinse in C.F. nr.18743 Timisoara cu nr.top.4546/2/2 in suprafata de 7.167
mp. si nr.top. 4545/1/1/2/2 in suprafata de 14.443 mp. se trec din
administrarea S.C. "Uzinele Mecanice" Timisoara in administrarea Regiei
Autonome de Transport Timisoara.
Parcelele de teren se afla situate in Municipiul Timisoara, cu intrare
din strada Renasterii nr.28, avand amenajate doua terenuri de fotbal cu
constructiile si dotarile aferente.

Art.2: Trecerea parcelelor de teren de la o unitate la cealalta se face numai
scriptic pe baza acordului intre cele doua parti, conform Protocolului incheiat
si care se anexeaza la hotarare, avand in vedere ca in realitate terenul se
afla de mai multi ani in folosinta efectiva a Regiei Autonome de Transport
Timisoara.

Art.3:Se aproba modificarea C.F. nr.18743 Timisoara prin radierea dreptului de
administrare a S.C. "Uzinele Mecanice " Timisoara, asupra parcelelor cu
nr.top. 4546/2/2 si nr.top. 4545/1/1/2/2, si trecerea acestui drept in favoarea
Regiei Autonome de Transport Timisoara.

Art.4:Cuaducerea laindeplinireaprezentei hotarari se incredinteaza Directia
Tehnica , Directia Urbanism si Directia Economica din cadrul Primariei
Municipiului Timisoara.

Art.5: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
S.C. "Uzinele Mecanice" Timisoara;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Serviciului de Carte Funciara de pe langa Judecatoria
Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza