stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 150/24.04.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - "Constructie fabrică- produse de panificație Zona Freidorf", Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.U22007 - 001584/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.( c) și alin.5 lit. (c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - "Constructie fabrică-produse de panificație Zona Freidorf", Timișoara, având ca beneficiar pe SCHIOPESCU OCTAVIA SILVIA, întocmit conform Proiectului nr.129/07.2006, realizat de Birou de Arhitectură arh. Andreicuț Ioan, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime P + 2E pentru clădirile de blocuri, cu înălțimea maximă a halelor - 12 m, procentul de ocupare al terenului POT maxim = 60 %, coeficientul de utilizare al terenului CUT maxim = 1, cu un procent minim de 20 % spațiu verde, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiar.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 3948/ Freidorf, având nr. cadastral 355/1/2, arabil intravilan în suprafață de 2036 mp, 354/1/2 arabil intravilan în suprafață de 1818 mp, 354/2/2 arabil intravilan în suprafață de 816 mp, 353/2 arabil intravilan în suprafață de 4130 mp, având ca proprietar pe SCHIOPESCU OCTAVIA SILVIA.

Art. 4 : Suprafețele de teren afectate de drumurile propuse în zona studiată vor deveni domeniu public al Municipiului Timișoara, conform ofertei de donatie autentificată prin Încheierea nr. 490/12.04.2007 a notarului public Albu Adrian Caius.
Art. 5 : Eliberarea Autorizatiei de Construire se va face dupa ce drumurile propuse vor fi domeniu public al Municipiului Timisoara, conform declarației de donație a beneficiarului, autentificată prin Încheirea notarului public Albu Adrian Caius nr. 490/12.04.2007 si se vor respecta conditiile impuse prin avizele eliberate de detintorii de retele si utilitti publice, care se vor realiza pe cheltuiala beneficiarului.

Art. 6: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art.7: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.8: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Poliția Comunitară
- Direcției Patrimoniu;
- Biroului Control Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciul Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;
- Beneficiarului SCHIOPESCU OCTAVIA SILVIA;
- Proiectantului Birou de Arhitectură Andreicuț Ioan;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CĂLIN VASILE VASI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI