stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 90/28.02.2020
Privind aprobarea fazei S.F. pentru obiectivul de investiții „SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr. Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre, nr. SC2020-4889/25.02.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-4889/25.02.2020 al Biroului de Construcții Instalații din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 26.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4889/25.02.2020;
Având în vedere adresa Direcției Economice nr. SC2020-4889/25.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Având în vedere Fișa Tehnică nr. 6/25.02.2020 de verificare si avizare a documentatiilor tehnico-economice pentru lucrari de investitii, emisa de Comisia Tehnico-Economica;
Având în vedere Programul de Dezvoltare 2020-Investitii, cap. 66.02.06 Sanatate;
In baza prevederilor Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;
Având în vedere prevederile art. 129 alin. (2), lit. b) și d), alin. (4), lit. d) și e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) și alin. (3) și art.196 alin. (1), lit a) din Ordonanța de Urgență Guvernului nr. 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba documentatia tehnico-economica elaborata la faza S.F. pentru investitia "SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes, Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13.

Art. 2: Se aproba indicatorii tehnico-economici faza S.F. pentru investitia "SF Realizare Centrul Oncologic de terapie personalizata "dr.Victor Babes" la Spitalul de boli infectioase Victor Babes", Timisoara, str. Gheorghe Adam , nr. 13 - conform Anexei 1 la prezenta hotărâre.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Constructii-Instalatii din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Serviciului Scoli, Spitale, Baze sportive;
- Biroului Constructii-Instalatii;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI