stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 96/23.02.2018
privind aprobarea Studiului de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr. SC2018 - 3212/01.02.2018 a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC 2018 - 3212 / 01.02.2018 al Directiei Edilitare din cadrul primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2018 - Anexa la Raportul de Specialitate nr. SC2018 - 3212 / 01.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Fișa Tehnică de verificare și avizare a documentațiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiții nr. 359 / 15.01.2018 a Comisiei tehnico-economice;
Avand in vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și lit. d), precum și alin. (9) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiție ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului", întocmit de S.C. Proexco S.R.L. - Oradea, conform Contractului de proiectare nr. 177 / 21.07.2014 cu caracteristicile principale și indicatorii tehnico-economici, prevăzuți în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se aproba trecerea la elaborarea Proiectului Tehnic și a Documentației de execuție.

Art. 3: Finanțarea obiectivului de investiții prevăzut la art.1 se va face din bugetul local.

Art. 4: Obiectivul de investiție ,,Modernizare str. Gr. Alexandrescu, tronson C. Torontalului - C. Aradului" face parte din categoria lucrărilor de utilitate publică.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI