stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 398/26.10.2010
privind dezmembrarea parcelei cu număr top. 2238/1/1 în suprafață de 2772 mp., înscrisă în CF. nr. 419848 Timișoara, în parcelele cu numerele top. : 2238/1/1/1 (2116 mp.), 2238/1/1/2 (656 mp) și trecerea parcelei cu numărul top. 2238/1/1/2 în suprafață de 656 mp., din domeniul public al Municipiului Timișoara, în domeniul privat al Municipiului Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2010 - 25406/25.10.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere Avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art.10, alin. 2 din Legea nr.213 din 17 noiembrie 1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările și completările ulterioare ;
Ținând cont de prevederile art.3, alin. (1) din Legea nr.1/2000, pentru reconstituirea dreptului de proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitate potrivit Legii fondului funciar nr.18/1991 și a Legii nr.169/1997 cu modificările și completările ulteriore;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit.c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dezmembrarea parcelei cu număr top 2238/1/1 în suprafață de 2772 mp., înscrisă în CF. nr.419848 Timișoara, proprietatea Municipiului Timișoara, domeniul public, în parcelele cu numerele top.2238/1/1/1 în suprafață de 2116 mp., și parcela cu număr top. 2238/1/1/2 în suprafață de 656 mp .

Art. 2: Se aprobă trecerea parcelei cu numărul top. 2238/1/1/2 în suprafață de 656 mp., din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara și trecerea ei la dispoziția Comisiei Municipale de Fond Funciar Timișoara, în vederea punerii în posesie, potrivit Ordinului Prefectului nr. 248/27.04.2010.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciului Administrare Fond Funciar din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Administrare Fond Funciar ;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare ;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
ADRIAN ORZA
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI