stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 90/23.02.2018
privind aprobarea organizării și funcționării rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiului Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu nr. SC2018-2796/08.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 2796/08.02.2018 - al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 2796/08.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Conform, implicit pentru propunerea de divizare totală a Colegiului Tehnic "Ion Mincu" din Timișoara, ca modalitate de reorganizare a unităților de învățămant de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș pentru anul scolar 2018-2019, înregistrat sub nr.SC2017-031830/18.12.2017;
Având în vedere Avizul Conform de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș privind organizarea/reorganizarea rețelei unităților de învățământ preuniversitar de stat si privat pentru anul scolar 2018-2019, înregistrat sub nr.SC2017-031639/15.12.2017;
Având în vedere art.22 alin 1), 2), 3) lit.a) b),d) și e), art.25, pct. (5) din Ordinul 5472/07.11.2017 al Ministerului Educației Naționale pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățâmânt particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul 2018-2019;
Având în vedere prevederile art.19 alin (4), art.61 alin.(1) și alin.(2) din Legea nr.1/2011 - a educației naționale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (6), lit. a), pct.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă organizarea și funcționarea rețelei școlare a unităților de învățământ preuniversitar de stat și privat din Municipiul Timișoara, pentru anul școlar 2018-2019, în baza Avizului Conform de la Inspectoratul Școlar Județean Timiș, așa cum este prevăzută în Anexa nr. 1, Anexa nr. 2a, Anexa nr. 2b, Anexa nr. 2c și Anexa nr. 2d,care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli - Spitale, Direcția Economică din cadrul Primariei Municipiului Timisoara și Inspectoratul Școlar Județean Timiș.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunica:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Edilitare;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI