stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 377/27.10.2009
privind reglementarea situatiei terenurilor ocupate cu garaje pe raza Municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC2009-25041/20.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si al Comisiei pentru cultura, stiinta, învatamânt, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.22/23.07.1996 - privind aprobarea contractului de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara pentru garajele legal construite;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 208/15.07.1999 privind aprobarea contractului de concesionare al terenurilor aflate in administrarea Consiliului Local al Municipiului Timisoara si adjudecate prin licitatie publica, pentru construirea de garaje;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 10/25.01.2005 privind încheierea de contracte de concesiune, având ca obiect terenurile aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate in baza licitatiilor publice;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 41/13.02.2007 privind prelungirea contractelor de concesiune terenuri aflate în domeniul public si privat al Municipiului Timisoara, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.500/2008 privind incheierea de fise de calcul pe o perioada de un an pentru persoanele fizice si juridice, care au detinut contracte de concesiune pentru amplasare garaje si care nu au beneficiat de noi contracte datorita notificarilor depuse de terti in baza Legii nr.10/2001, Legii nr. 501/2002, Legii nr.1/2001 si Legii nr. 247/2005;
Avand in vedere Hotărârea Consiliului Local nr.345/2009 privind prelungirea fiselor de calcul emise în baza Hotarârii Consiliului Local nr. 500/2008 si termenele scadente pentru plata taxelor de concesiune si a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje;
În baza art.36 alin. (2) lit. c, alin (5) lit. a si b din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba incheierea de noi contracte de concesiune pe o perioada de 5 ani, cu titularii a caror contracte au expirat, chiar daca solicitarea de prelungire a contractelor vechi nu a fost depusa in termen.
Incheierea de noi contracte nu se va realiza in situatiile in care terenul a fost revendicat de fostii proprietari sau mostenitorii acestora.
Art. 2: Se aproba contractul cadru de concesiune a terenurilor aflate în domeniul public sau privat al Municipiului Timisoara ori in proprietatea Statului Roman, pe care sunt edificate garaje legalizate sau edificate în baza licitatiilor publice, conform Anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarâre.

Art.3: In cazul vanzarii unui garaj, cumparatorul are obligatia ca in termen de 30 de zile de la data dobandirii, sa depuna actele necesare privind modificarea partilor contractante din contractul de concesiune sau de modificare a titularului fisei de calcul, dupa caz.
Directia Fiscala a Municipiului Timisoara va notifica Directiei Patrimoniu garajele aflate in aceasta situatie, in vederea modificarii partilor contractante.

Art.4: Directia de Urbanism din cadrul Primariei Municipiului Timisoara, va inventaria in termen de 1 an de la data emiterii prezentei hotarari, garajele edificate fara autorizatie de constructie, iar acolo unde sunt intrunite conditiile de intrare in legalitate, proprietarii constructiilor vor fi somati sa intre in legalitate. In caz contrar, garajele vor fi demolate pe cheltuiala proprietarului constructiei.
In situatia in care exista autorizatie de constructie dar nu a fost incheiat niciun contract de concesiune asupra terenului iar pentru teren exista depusa notificare de terti, se vor incheia fise de calcul in conformitate cu prevederile legale in vigoare.

Art.5: Termenul scadent pentru plata redeventei si a chiriilor in cazul terenurilor ocupate cu garaje, fie in baza unor contracte de concesiune, fie in baza unor fise de calcul, este data de 30 noiembrie a fiecarui an.
Pentru fisele de calcul emise dupa data de 30.11.2009, termenul de plata va fi 30 noiembrie a anului urmator.

Art.6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Directia de Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara si Directia Fiscala a Municipiului Timisoara.
Art.7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Directiei Economice;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Fiscale a Municipiului Timisoara;
- Directiei Patrimoniu;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Comunicare
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Directiei de Mediu ;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI