stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 31/30.01.2018
privind aprobarea dezlipirii imobilelor cu nr. top 9505/3/1/1 inscris in CF 416855 Timisoara (CF vechi 2) si cu nr. top 9505/1 inscris in CF 416853 Timisoara (CF vechi 2)


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 2133/30.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2017- 2134/30.01.2018 - al Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană și al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 2134/30.01.2018;
În baza prevederilor Legii nr. 7/1996 a cadastrului și publicității imobiliare, modificată;
În baza prevederilor Ordinului nr. 700/2014 al Agentiei Nationale de Cadastru si Publicitate Imobiliara;
În conformitate cu prevederile art.36, alin. (2), lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. top 9505/3/1/1 inscris in CF 416855 Timisoara (CF vechi 2), in doua imobile in suprafata de 20447 mp si in suprafata de 334 mp, conform documentatei topografice de dezlipire a imobilului întocmita de catre SC AB-CAD SRL.

Art. 2: Se aproba dezlipirea imobilului cu nr. top 9505/1 inscris in CF 416853 Timisoara (CF vechi 2), in doua imobile in suprafata de 637 mp si 163 mp conform documentatiei topografice de dezlipire a imobilului întocmita de catre SC AB-CAD SRL.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Directia Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană si Directia Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de control și Antifraudă al Primarului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI