stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 417/25.10.2005
privind acordul de prefinantare in vederea preluarii unui imprumut de 15 milioane Euro de catre Compania Locala COLTERM TIMISOARA de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul nr SC2005-16046/16.09.2005 al Primarului Municipiului Timisoara- domnul Gheorghe Ciuhandu;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale, Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si probleme ale minoritatilor, Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate,protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara ;
In conformitate cu prevederile art. 38 lit. "d" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificată;
In temeiul art. 46 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, modificată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aproba acordul de prefinantare in vederea preluarii unui imprumut de 15 milioane euro de catre Compania Locala de Termoficare Timisoara de la Banca Europeana de Reconstructie si Dezvoltare, conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 : Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Compania Locală de Termoficare COLTERM Timisoara.

Art. 3 : Prezenta hotarare se comunica :
- Prefecturii Judetului Timis ;
- Primarului Municipiului Timisoara ;
- Serviciul Juridic ;
- Directiei Economice ;
- Directiei Edilitare ;
- Directiei Urbanism ;
- Directiei Patrimoniu ;
- Serviciul Audit Public Intern ;
- Biroului Relatiei Publice ;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni ;
- Companiei Locale de Termoficare COLTERM Timișoara;
- Mass-media locale .


Presedinte de sedinta
DUMITRU ȚUCU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI