stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 83/23.02.2018
privind prelungirea contractului de închiriere pe o perioada de 3 ani a spațiului cu altă destinație decât accea de locuință situat in Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr.104 către Bânciu (Indru) Anamaria și încheierea actului adițional


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive cu numărul CT2018-000166/16.02.2018, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. CT2018-000166/16.02.2018, întocmit de către Biroul Spații cu altă Destinație;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.02.2018 - Anexa la Raportul de specialitate nr. CT2018 - 000166/16.02.2018;
Având în vedere adresa cu numărul CT2018-000166/17.01.2018 a doamnei Bânciu (Indru) Anamaria, prin care aceasta solicită prelungirea contractului de închiriere nr.1568/2013, a spațiului cu altă destinație decât accea de locuință situat în Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr.104;
Având în vedere extrasul procesului verbal al ședintei din 15.02.2018 a Comisiei de Analiză a Spațiilor cu Altă Destinație decât aceea de locuință situate în imobile proprietatea Primăriei Timișoara precum și în proprietatea Statului Român, în administrarea Consiliului Local al Municipiului Timișoara înființată prin HCLMT nr.12/26.06.2012 si modificata prin HCLMT nr. 386/01.08.2014, HCLMT nr. 543/31.10.2014, HCLMT nr. 91/01.03.2016, HCLMT nr. 21/07.07.2016 si HCLMT nr. 250/27.06.2017, prin care comisia a avizat favorabil cererea doamnei Banciu (Indru) Anamaria și a hotărât prelungirea pe o perioadă de 3 ani a contractului de închiriere nr.1568/2013;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 5, litera k) din Legea nr. 341 din 12 iulie 2004 a recunoștinței pentru victoria Revoluției Române din Decembrie 1989, pentru revolta muncitorească anticomunistă de la Brașov din noiembrie 1987 și pentru revolta muncitorească anticomunistă din Valea Jiului - Lupeni - august 1977 **;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2), litera c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă prelungirea Contractului de închiriere nr. 1568/2013 a spațiului cu altă destinație decât aceea de locuință din Timișoara, str. Ciprian Porumbescu, nr. 104, pe o perioadă de 3 ani, de la data de 26.02.2018 până la data de 25.02.2021 și încheierea actului adițional cu doamna BÂNCIU (INDRU) ANAMARIA.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri , se încredințează Biroului Spații cu Altă Destinație din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare -Relaționare;
- Serviciului Școli Spitale;
- Biroului Sport Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementului Calității ;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Direcției de Asistență Socială;
- Doamnei Bânciu (Indru) Anamaria;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI