stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 45/17.03.1998
privind privind aprobarea actualizarii valorii obiectivului de investitii "Baza de intretinere si exploatare troleibuze pe Calea Lipovei" din Municipiul Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei Tehnice din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere prevederile Legii nr.72/1996 a finantelor publice;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, lucrari publice si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert si Comisiei pentru administratie locala, juridica, ordine publica, drepturile omului si culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(e), (g), (l) si (m) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin.1 si 2 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1:Se aprobaactualizarea valorii investitiei"Baza de intretinere si
exploatare troleibuze pe Calea Lipovei" din Municipiul Timisoara de la valoarea
de 3.554.872 mii lei la valoarea de 15.971.001 mii lei, conform devizului
general anexat.Art.2:Cuaducerealaindeplinire aprezentei hotararise
incredinteaza Directia Tehnica din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si
Regia Autonoma de Transport Timisoara.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directia de Urbanism;
Directia Relatii Comunicare;
Regiei Autonome de Transport Timisoara;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza