stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 266/28.06.2005
privind concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, activitatilor și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în Cimitirul din Calea Lipovei și Cimitirul din Str. Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005- 11225/20.06.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa înregistrată cu nr. D82005-002570/10.06.2005 a domnului Leka Alexandru Jr.;
Având în vedere Hotarârea Consiliului Local nr.231/24.05.2005 privind modificarea Regulamentului de funcționare a cimitirelor și crematoriilor aparținând Primăriei Municipiului Timișoara;
În baza prevederilor Legii nr.219/30.11.1998 privind regimul concesiunilor actualizată prin Legea nr.528/25.11.2004 pentru modificarea si completarea Ordonantei Guvernului nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat;
Având în vedere Ordonanța Guvernului nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit. (d), (f),(g) și (i) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă încetarea contractului de concesiune nr.867/1/25.06.2003 încheiat între Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități din subordinea Consiliul Local Timișoara și S.C. LEKA S.R.L., începând cu data semnării procesului verbal de predare primire a bunurilor ce au făcut obiectul contractului de concesiune.
Art 2: Se aprobă concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor,activităților și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele din Calea Lipovei și Strada Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități.
Art.3 : Se aprobă Caietul de sarcini privind concesionarea prin licitație publică deschisă a serviciilor funerare, de curățenie în perimetrul cimitirelor, activităților și bunurilor necesare realizării serviciilor funerare în cimitirele Calea Lipovei și Strada Stuparilor, aflate în administrarea Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități, conform Anexei nr.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 4 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Serviciul Public de Administrare Locuințe și Utilități din subordinea Consiliului Local Timișoara.
Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetățeni;
- Serviciului Public de Admnistrare Locuințe și Utilități;
- Mass - media locală.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI