stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 250/20.12.2016
pentru aprobarea Studiului de oportunitate privind delegarea serviciului "Activitate de reparații și întreținere a străzilor, aleilor, trotuarelor și podurilor din municipiul Timișoara"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.SC 2016 - 29457/ 05.12.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 2 lit. a), art. 3 alin.1 lit.a), art. 5 pct.2 și art. 10 din Ordonanța Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrarea a domeniului public și privat de interes local;
Având în vedere prevederile art. 28 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, republicată și actualizată prin Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 58/2016 pentru modificarea și completarea unor acte normative cu impact asupra domeniului achizițiilor publice;
Având în vedere prevederile art. 5 și 6 din Anexa 2 la Regulamentul - cadru de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 955/2004;
În conformitate cu prevederile art.36 aliniatul (2), lit.c) și d) și art. 36 alin. (6) lit. a), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Studiul de oportunitate privind delegarea gestiunii serviciului "Activitatea de întreținere și reparații străzi, alei, trotuare și poduri pe raza municipiului Timișoara", conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Poliției Locale;
- Direcției Urbanism;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI