stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 102/23.02.2018
privind Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018- 3644/16.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018- 3644/16.02.2018 al Compartimentului Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 16.02.2018 , Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018- 3644/16.02.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 332/15.09.2017privind aprobarea Planurilor de selecție - componente integrale și a Profilelor personalizate ale consiliilor de administrație pentru S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. și S.C. Compania Locală de Termoficare Colterm S.A.;
Având în vedere Hotărârile Adunării Generale a Acționarilor nr. 11/21.12.2017 și nr. 1/17.01.2018 prin care au fost validați 5 din totalul de 9 membri ai Consiliului de Administrație din cadrul S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 20/30.01.2018 privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;
Având în vedere prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
Având în vedere prevederile Hotărârii de Guvern nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se stabilește Calendarul procedurii de recrutare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul Consiliului de Administrație la S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A conform Anexei , care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Guvernanța Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției de Evidență a Persoanelor;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A.;
- Comisiei de selecție;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI