stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 398/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1E", strada Cercului nr. 27, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32007-004117/19.10.2007- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu și al Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și modificată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1E", strada Cercului nr. 27, Timișoara, având ca beneficiar pe Novacovici Nistor si sotia Novacovici Lenuta, întocmit conform Proiectului nr. 28/2007, realizat de biroul individual de arhitectura, arhitect Doina Benea, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+1E, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 0,48, spațiu verde conform normelor prevăzute în RGU aferent Planului Urbanisc General al Municipiului Timișoara pentru funcțiunea de locuință..

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1E", strada Cercului nr. 27, Timișoara se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în CF nr. 3313 colectiv Timișoara având nr. cadastral 1560/635 - 637/b/7 casă construita din caramida si vaiuga, acoperita cu tigle, cu curte si gradina; parti comune indivize sunt: intravilanul, fantana din curte si gardul despartitor, proprietatea privată a lui Novacovici Nistor si sotia Novacovici Lenuta si Suciu Maria

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Construire casa P+1E", strada Cercului nr. 27, Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi și Managementul Calității;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului Novacovici Nistor si sotia Novacovici Lenuta ;
- Proiectantului B.I.A. Doina Benea ;
- Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
CRIȘAN LELICA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI