stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 73/24.02.2009
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Complex multifuncțional "Timișoara Plaza-Shopping and Entertainment Center", Calea Dorobanților nr. 46-52, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. U22008-005516/12.02.2009 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere Raportul de Avizare nr. 01/PV - 11.02.2009 FAVORABIL al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului și Urbanism;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit.(c) și alin. 5 lit.(c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Complex multifuncțional "Timișoara Plaza-Shopping and Entertainment Center", Calea Dorobanților nr. 46-52, Timișoara, având ca beneficiar pe SC ELITE PLAZA S.R.L. București, întocmit conform Proiectului nr. 74/PLZ/08, realizat de S.C. "ATELIERELE ARHITECH" S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Hmax pentru volumul construit, conform Avizului Consiliului Județean Timiș nr. 1/26.01.2009, respectiv:
CORP PRINCIPAL: regim de înălțime S+P+3E, Hmax. cornisă = 23,00m; CORP CINEMA: S+P+3E, Hmax. cornișă = 30,00m; CORP PARCARE: regim de înălțime S+P+5E, Hmax. cornișă = 18,80m, , acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari conform avizului Comisiei de Circulație nr. TH2008-007814/27.11.2008, procentul de ocupare al terenului POT max de 80%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 3,0 (suprateran), spații verzi conform Adresei Agenției Regionale pentru protecția mediului Timișoara nr. 6995/15.12.2008, minim 10% din suprafața terenului.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal - Complex multifuncțional "Timișoara Plaza-Shopping and Entertainment Center", Calea Dorobanților nr. 46-52, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat în suprafață totală de 31.861 mp este înscris în C.F. nr. 121382, nr. cadastral 4496/2, 4431/2, 3826/3, 4497, 4498/1, 4496/1/3, 4496/1/1, 4496/1/2, 4499, 4500, 4501/1, 4495/1/1, 4495/2/1, 4495/3/1, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8/1, 4495/9, 4495/10/1, 4495/11/1/I, C.F. nr. 121383, nr. cadastral 4496/2, 4431/2, 3826/3, 4497, 4498/1, 4496/1/3, 4496/1/1, 4496/1/2, 4499, 4500, 4501/1, 4495/1/1, 4495/2/1, 4495/3/1, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8/1, 4495/9, 4495/10/1, 4495/11/1/II, C.F. nr. 121384, nr. cadastral 4496/2, 4431/2, 3826/3, 4497, 4498/1, 4496/1/3, 4496/1/1, 4496/1/2, 4499, 4500, 4501/1, 4495/1/1, 4495/2/1, 4495/3/1, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8/1, 4495/9, 4495/10/1, 4495/11/1/III; C.F. nr. 121385, nr. cadastral 4496/2, 4431/2, 3826/3, 4497, 4498/1, 4496/1/3, 4496/1/1, 4496/1/2, 4499, 4500, 4501/1, 4495/1/1, 4495/2/1, 4495/3/1, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8/1, 4495/9, 4495/10/1, 4495/11/1/IV; C.F. nr. 121386, nr. cadastral 4496/2, 4431/2, 3826/3, 4497, 4498/1, 4496/1/3, 4496/1/1, 4496/1/2, 4499, 4500, 4501/1, 4495/1/1, 4495/2/1, 4495/3/1, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/9, 4495/8/1, 4495/10/1, 4495/11/1/V i C.F. nr. 121387, nr. cadastral 4496/2, 4431/2, 3826/3, 4497, 4498/1, 4496/1/3, 4496/1/1, 4496/1/2, 4499, 4500, 4501/1, 4495/1/1, 4495/2/1, 4495/3/1, 4495/4, 4495/5, 4495/6, 4495/7, 4495/8/1, 4495/9, 4495/10/1, 4495/11/1/VI, fiind proprietatea firmei SC ELITE PLAZA SRL.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5:Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului SC ELITE PLAZA S.R.L. București;
- Proiectantului S.C. "ATELIERELE ARHITECH" S.R.L;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
CIPRIAN JICHICI
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI