stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 267/28.06.2005
privind inchirierea prin licitatie publica deschisa a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Ungureanu nr. 5


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 6854/18.04.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 38 lit.( f ) și art.125 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;
În temeiul art. 46 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea prin licitație publică deschisă, a spatiului cu alta destinatie decat aceea de locuinta din Timisoara, str. Ungureanu nr. 5 situat la parterul si subsolul imobilului, avand intrarea din strada, inscris in C.F. nr. 111 Timisoara, nr. top. 230, proprietatea Statului Roman in folosinta Consiliului Local al Municipiului Timisoara,compus din 10 incaperi cu suprafata utila totala de 226,33 m.p.

Art.2: Se aprobă Caietul de Sarcini privind închirierea prin licitație publică deschisă a spațiului menționat la art.1, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 : Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Prefecturii Județului Timiș;
- Directiei Economice;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Edilitare;
- Directiei Patrimoniu;
- Serviciului Juridic;
- Serviciului Centrul de Informare pentru Cetateni;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Relații Publice;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
CORADO TOADER
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI