stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 22/29.01.2019
privind inchirierea imobilului, situat in Timisoara, str. Martir Leontina Binciu nr.5, in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu Program Prelungit nr.19 arondata la Gradinita cu Program Prelungit nr. 33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Expunerea de motive nr SC2019-1356/18.01.2019 privind oportunitatea proiectului de hotarare a Primarului Municipiului Timisoara, domnul NICOLAE ROBU;
Avand in vedere Raportul de specialitate nr. SC2019-1356/18.01.2019 al Serviciului Scoli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Avizul Directiei Economice nr. SC2019-1356/22.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate;
Avand in vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 22.01.2019 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2019-1356/18.01.2019;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistica, amenajarea teritoriului si patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice si comert, regii autonome si societati comerciale si Comisiei pentru cultura, stiinta, invatamant, sanatate, protectie sociala, turism, ecologie, sport si culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timisoara;
Avand in vedere Adresa cu nr. SC2018-27487/20.11.2018, a directorului Gradinitei cu Program Prelungit nr.33 si Adresa nr. SC2018-030531/17.12.2018, a dl. Wiedner Wolfgang;
Avand in vedere Procesul verbal nr. 1/16.01.2019 al Comisiei de Negociere cu Tertii a Consiliului Local;
Avand in vedere Legea nr. 273/2006 privind finatele publice locale, modificata;
Avand in vedere prevederile art. 20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educatiei nationale;
In conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2), lit. d), lit.b) si alin. 4 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;
In temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala, republicata si modificata;


HOTARASTE

Art. 1:Se aproba inchirierea imobilului, situat in Timisoara, str. Martir Leontina Binciu nr.5, fosta str. Ocsko Terezia, inscris in CF nr.405657 Timisoara, cu nr. top. 125 in vederea desfasurarii activitatii Gradinitei cu program prelungit nr.19 arondata la Gradinita cu program prelungit nr. 33, pe o perioada de un an, incepand cu data de 04.02.2019 pana la data de 03.02.2020, cu o chirie lunara negociata de 4.100 euro/luna.

Art. 2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.02. "Invatamant " titlul II "Bunuri si servicii" art.20.30.04 "Chirii" si se vor achita in lei la cursul de referinta al BNR de la data platii.

Art. 3: Se aproba modelul contractului de inchiriere conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotarare.

Art. 4: Cu aducerea la indeplinire a prezentei hotarari se incredinteaza Directia Economica - Biroul Finantare Scoli, Serviciul Scoli -Spitale si Serviciul Juridic din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Gradinita cu Program Prelungit nr. 33.

Art. 5: Prezenta hotarare se publica in Buletinul Informativ al Primariei Municipiului Timisoara si pe site-ul propriu si totodata, se comunica:
- Institutiei Prefectului - Judetul Timis;
- Primarului Municipiului Timisoara;
- Serviciului Juridic;
- Directiei Urbanism;
- Directiei Dezvoltare;
- Directiei Generala Drumuri, Poduri, Parcaje si Retele de Utilitati ;
- Directiei Economice;
- Directiei de Mediu;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse I Est;
- Directiei Cladiri, Terenuri si Dotari Diverse II Vest;
- Directiei Comunicare-Relationare;
- Serviciului Scoli-Spitale;
- Biroului Finantare Scoli;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calitatii;
- Corpului de Control si Antifrauda al Primarului ;
- Gradinitei cu Program Prelungit nr. 33;
- D-nei av Alexandra Razvan Mihalcea;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ANDRA - ANCA BLOTIU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRAGOI