stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 300/13.05.2008
privind aprobarea construirii de locuinte colective mici pe raza municipiului Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2008 - 16456/13.05.2008 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Potrivit art. 25 alin. 1 si Anexa I din Legea 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata ;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism,republicată ;
Potrivit reglementarilor din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991, aprobate prin Ordinul nr. 1430/2005 al Ministrului Transporturilor, Constructiilor si Turismului;
Avand in vedere Studiul privind dezvoltarea spatiala in Aglomerarea Urbana Timisoara aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 325/2005 ;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții , republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) și alin. 5 lit.(c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. 2 lit. e din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă construirea de locuinte colective mici pe raza municipiului Timisoara conform Anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentei hotarari.

Art.3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Biroului Control Intern și managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
PAVEL ȚEPENEU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI