stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 87/23.02.2018
privind aprobarea dobândirii de către Municipiul Timișoara, a terenului ce face obiectul renunțării la dreptul de proprietate de către S.C. BEGA INVEST S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre, nr. SC2018-1408 din 22.01.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate, nr.SC2018-1408 din 22.01.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-1408 din 22.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa nr. CT2018-127 din 15.01.2018, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara, de către S.C. Vivalia Real Estate S.A., prin care ne înștiințează că S.C. BEGA INVEST S.A., cu sediul în Timișoara Calea Buziașului nr.11/A, reprezentantă prin domnul Conac Nicolae, renunță la dreptul de proprietate asupra imobilului-teren situat în Timișoara str. Baader nr.11/A, înscris în C.F. nr. 445796-Timișoara, în suprafață de 586 m.p., reprezentând teren intravilan pentru drum și zone verzi;
Având în vedere, "Declarația" autentificată sub nr. 3190 din 20.12.2017, la Biroul Individual Notarial "Bulgăr Vlad-Ioan";
În conformitate cu art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Codul Civil;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locala, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă dobândirea de către Municipiul Timișoara, în domeniul privat, a imobilului-teren situat în Timișoara str. Baader nr.11/A, înscris în C.F. nr. 445796-Timișoara, în suprafață de 586 m.p., care face obiectul renunțării la dreptul de proprietate, de către S.C. BEGA INVEST S.A.
Art. 2: Se aprobă trecerea imobilului - teren, menționat la art.1, din domeniul privat în domeniul public al Municipiului Timișoara, cu destinația de teren pentru drum și zone verzi.
Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri și Direcția Ecomomică - Biroul Evidența Patrimoniului, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- S.C. Bega Invest S.R.L;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI