stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 82/09.09.2016
privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6, înscris în CF nr. 402743 Timișoara cu nr. top 5668, în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu Program Prelungit nr.16


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2016- 20979/29.08.2016- al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2016-017054/13.07.2016 a Grădiniței cu Program Prelungit nr.16;
Având în vedere Adresa cu nr. SC 2016-016335/05.07.2016 a proprietarilor imobilului, dl. Marincu Irinel Ionel și a d-nei Marincu Suzana-Camelia;
Având în vedere extrasul din Procesul -Verbal Nr.5/10.08.2016 de ședință al Comisiei de negociere cu terții a Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Ținând seama de prevederile art.104 alin. (2) lit. d) din Legea educației naționale nr. 1/2011;
În conformitate cu prevederile art.36 alin. (2) lit. b) și d) și alin. (6) lit. a) pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Abrud nr.19, fostă Aleea Detunata nr. 6 imobil,înscris în CF nr. 402743 Timișoara provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 3061, cu nr. top 5668 pentru desfășurarea activității Grădiniței cu Program Prelungit nr.16 proprietatea dl. Marincu Irinel Ionel și a d-nei Marincu Suzana-Camelia, pe o perioadă de 3 ani, începând cu data de 30.08.2016 până la data de 29.08.2019.

Art.2: Valoarea chiriei lunare achitate va fi în suma de 2.500 Euro/lună care se va plăti în lei la cursul de schimb al BNR din data plații.

Art.3: Se aprobă modelul contractului de închiriere conform Anexei nr. 1, care face parte din prezenta hotărâre.

Art.4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Serviciul Financiar și Biroul Școli-Spitale din cadrul Primariei Municipiului Timișoara.

Art.5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Școli-Spitale;
- Biroului Sport-Cultură;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Grădiniței cu Program Prelungit nr.16;
- Marincu Irinel Ionel și Marincu Suzana-Cameli;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI