stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 247/27.06.2017
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Locuințe colective și functiuni complementare", str. Iancu Flondor nr. 8-10, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2017-003970/22.05.2017 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 63/21.02.2017 pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 140/19.04.2011 privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului";
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 13/04.06.2015, Avizul favorabil al Arhitectului Șef nr. 03/23.02.2017;
Având în vedere Decizia de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 103 din 20.12.2016;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Locuințe colective și functiuni complementare", str. Iancu Flondor nr. 8-10, Timișoara,, având ca beneficiar pe S.C. MINITEHNICUS S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 403/2015, realizat de S.C. TECTONICS ART S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Regim de înalțime maxim P+2E+Er - pentru parcela 1, si maxim D+P+2E+Er - pentru parcela 2 , Hmax cornisa=13.50 m - pentru parcela 1 și Hmax cornisa=15.50 m - pentru parcela 2, accese auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. DT 2016-000408/25.02.2016, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POTmax=40%, coeficientul de utilizare al terenului CUTmax=1.5, spatii verzi si plantate: de minim 20%, conform Deciziei de încadrare nr. 103/20.12.2016 a Agenției pentru Protecția Mediului Timiș.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective și functiuni complementare", str. Iancu Flondor nr. 8-10, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul reglementat în suprafață totală de 1.543 mp, este înscris în CF 404259, cad. 404259 (C.F. vechi nr. 17905, top vechi 30721/1/1, 30722, 30723) - teren arabil intravilan, proprietar fiind S.C. MINITEHNICUS S.R.L..

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Locuințe colective și functiuni complementare", str. Iancu Flondor nr. 8-10, Timișoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Oficiului de Cadastru și Publicitate Imobiliară;
- Beneficiarului;
- Proiectantului;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI