stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 86/23.02.2018
privind trecerea din domeniul public al municipiului Timișoara, în domeniul privat al municipiului Timișoara, a terenului aferent imobilului cu destinația de locuință, situat în Timișoara Piața Alexandru Mocioni nr.1


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr.SC2018-1907 din 29.01.2018, a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu, privind oportunitatea proiectului de hotărâre;
Având în vedere Raportul de specialitate nr.SC2018-1907 din 29.01.2018, al Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 05.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC2018-1907 din 29.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură,știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Adresa nr.CT2017-7020 din 15.11.2017, prin care doamna Laichici Lilica, proprietar al apartamentului nr.1, situat în imobilul din Piața Al. Mocioni nr.1, înscris în C.F. col. nr.406513-C1-Timișoara(conversie a C.F. nr.5085), nr. topo.12215, solicită concesionarea unei suprafețe de 32 m.p., în vederea extinderii apartamentului, conform prevederilor Hotărârii Consiliului Local nr.452/10.10.2014, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr.596/09.12.2014;
Având în vedere adresa CT2017-7020 din 26.01.2018, a Serviciului Juridic ;
Având în vedere adresa CT2017-7020 din 11.01.2018, a Compartimentului Administrare Fond Funciar ;
Conform dispozițiilor art. 10, alin. (2), din Legea nr. 213/1998 - privind bunurile proprietate publică, trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului, se va face prin hotărâre a Consiliului Local;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă trecerea din domeniul public al Municipiului Timișoara în domeniul privat al Municipiului Timișoara, a terenului aferent construcției cu destinația de locuință, situat în Timișoara, Piața Alexandru Mocioni nr.1, înscris în C.F. nr. 406513-Timișoara (conversie a C.F. nr. 5085), nr. topo. 12215, în suprafață de 818 m.p.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Biroul Evidența Patrimoniului și Direcția Clădiri,Terenuri și Dotări Diverse - Biroul Clădiri-Terenuri, din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Audit;
- O.C.P.I. Timiș;
- Doamnei Laichici Lilica;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P.SECRETAR SIMONA DRĂGOI