stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 374/27.10.2009
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele si criteriile de performanta precum si criteriile si procedura de selecție a directorului general la Regia Autonoma de Transport Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 24741/16.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 27.10.2009;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele și criteriile de performanță precum și criteriile și procedura de selecție a directorului general la Regia Autonoma de Transport Timișoara;
Având în vedere Hotărârea nr. 91/15.10.2009 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. a) și art.63 alin. (7) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele si criteriile de performanta precum si criteriile si procedura de selecție a directorului general la Regia Autonoma de Transport Timișoara, nu a întrunit condițiile impuse de prevederile art. 45 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se respinge Proiectul de hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local nr. 334/29.09.2009 privind obiectivele si criteriile de performanta precum si criteriile si procedura de selecție a directorului general la Regia Autonoma de Transport Timișoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția de Drumuri și Transporturi și Serviciul Resurse Umane din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Regia Autonoma de Transport Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Economice;
- Directiei de Drumuri si Transporturi;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Resurse Umane;
- Regiei Autonome de Transport Timisoara;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI