stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 355/28.09.2010
privind aprobarea proiectului "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara", a documentației tehnico-economice și a Analizei cost-beneficiu, precum și a cheltuielilor legate de proiect ce revin Municipiului Timișoara, în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritară 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere"


Consiliul Local al Municipiului Timisoara


Având în vedere Referatul nr. SC2010- 22245/17.09.2010 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul dr. ing. GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu Ghidul Solicitantului aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul: "Poli de creștere", din cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.137/27.04.2010 - privind aprobarea Planului Integrat de Dezvoltare al Polului de Creștere Timișoara;
În conformitate cu Decizia Comitetului de Management pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale (CMC) nr.7/17.05.2010;
În baza Hotărârii deGuvern nr. 28/2008 privind aprobarea conținutului-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție și a Ordinul nr. nr. 276/mai 2009 privind "modificarea și completarea Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din Hotărârea de Guvern nr.28/2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții, aprobate prin ordinul MDRT nr.863/2008";
În conformitate cu Ordinul nr. 863/2008 al MDRT pentru aprobarea "Instrucțiunilor de aplicare a unor prevederi din HG 28/2008 privind aprobarea conținutul-cadru al documentației tehnico-economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenții";
În conformitate cu Ordinul comun nr.3296/07.11.2008 al MDRT și nr.1294/07.10.2008 al MEF;
Conform prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;
Luând în considerare prevederile Ordinului Ministerul Finanțelor Publice nr. 2548/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin.(2), lit. b), alin. 4, lit. d) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală , republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă proiectul "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara", în vederea accesării fondurilor nerambursabile prin Programul Operațional Regional 2007-2013 aferent Axei prioritare 1. - "Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor-poli urbani de creștere", Domeniul major de intervenție 1.1. - "Planuri integrate de dezvoltare urbană", Sub-domeniul:"Poli de creștere".

Art. 2: Se aprobă Documentația tehnico-economică și Analiza cost-beneficiu n vederea realizării proiectului "Reabilitarea spațiilor publice din centrul istoric al municipiului Timișoara" elaborate de către S.C. HALCROW ROMÂNIA S.R.L., cu principalii indicatori tehnico-economici prevăzuți în Anexa 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 3 : Se aprobă valoarea totală a proiectului în sumă de 69.070.932,45 Lei (inclusiv T.V.A), alocarea în bugetul local a:
1 - sumei de 1.704.418,97 Lei (fără T.V.A), reprezentând contribuția proprie a Municipiului Timișoara alcătuită din:
- contribuția Municipiului Timișoara la cheltuielile eligibile reprezentând minimum 2% din valoarea eligibilă a proiectului în sumă de 1.104.418,97 Lei;
- contribuția Municipiului Timișoara reprezentând cheltuieli neeligibile aferente proiectului în sumă de 600.000 Lei.
2 - suma de 13.249.983,71 Lei reprezentând TVA pentru cheltuieli eligibile și neeligibile. Taxa pe valoarea adăugată plătită, aferentă cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului va fi rambursată de Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Regional 2007-2013, conform legislației în vigoare în condițiile rambursării/decontărilor ulterioare.
3 - precum și a sumei de 10.150.000 Lei, reprezentând avansul necesar implementării optime a proiectului. Suma se va recupera, prin decont, la terminarea lucrărilor aferente proiectului.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Tehnice;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
VALENTIN MOLDOVAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI