stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 234/31.07.2007
privind conferirea titlului de Cetățean de Onoare al municipiului Timișoara domnului ALEXANDRU FOLKER


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007 - 15359/17.07.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Urmare a Propunerii d-nilor consilieri municipali Dumitru Țucu și Ovidiu Ciuhandu, înregistrată cu nr. SC2007 - 15360/03.07.2007;
Având în vedere avizul Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte și al Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.8 și art. 45 alin.1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara domnului ALEXANDRU FOLKER, pentru întreaga activitate sportivă și contribuția sa la ridicarea prestigiului Timișoarei în lume.
Presedinte de sedinta
HOREA BĂCANU
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI