stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 140/24.04.2007
privind aprobarea completării Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara cu privire la realizarea de locuințe colective în zone exclusiv rezidențiale


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC 2007-008364/11.04.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și al Comisiei pentru cultură , știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, modificată și completată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. (c) și alin.5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Normele de completare a Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General al Municipiului Timișoara cu privire la realizarea de locuințe colective în zone exclusiv rezidențiale, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Realizarea de locuințe colective în zone exclusiv rezidențiale se va face cu respectarea Regulamentului General de Urbanism aprobat prin H.G. nr. 525/1996 republicată, a Planul Urbanistic General al Municipiului Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism aferent, a Planurilor Urbanistice Zonale și a Planurilor Urbanistice de Detaliu existente, din zona.

Art. 3: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Biroului Control Intern;
-Biroului Relații Publice;
-Serviciului Centrul de Consiliere pentru Cetățeni;
-Mass - media locale.Presedinte de sedinta
VASI CĂLIN VASILE
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI