stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 393/27.10.2009
privind domeniile serviciilor publice și locurile în care contravenienții vor presta activități în folosul comunității


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009- 23874/07.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului șipatrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comert, regii autonome și societăți comerciale , Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultura,știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 2 și 16 din Ordonanta Guvernului nr. 55/2002 - privind regimul juridic al sancțiunilor prestării unei activități în folosul comunității, modificată ;
Având în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/12.07.2001 privind regimul juridic al contravențiilor, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.(2) lit.(a) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Contravenienții obligați de instanța de judecată printr-o hotărâre definitivă la prestarea unei activități în folosul comunității vor desfășura activitățile în domeniul serviciilor publice, în baza unui Regulament stabilit de Primăria Municipiului Timișoara împreună cu Direcția Poliția Comunitară, în locurile stabilite în Anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se revocă Hotărârea Consiliului Local nr. 187/ 29.06.1999 - privind stabilirea locurilor în care contravenienții pot presta activități în folosul comunității.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Poliția Comunitară a Municipiului Timișoara.

Art.4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Directiei Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Directiei Drumuri si Transporturi;
- Direcției Poliția Comunitară;
- Biroului Control Intern si Managementul Calitatii;
- Biroului Relații Publice;
- Centrului de Consiliere pentru Cetățeni;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI