stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 375/27.10.2009
privind aprobarea Caietului de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi și a modelului de autorizație de dispecerat taxi


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 24740/16.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 101/24.03.2009 privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și executarea serviciului public de transport persoane în regim de taxi pe teritoriul Municipiului Timișoara;
Având în vedere Legea nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, modificată și completată;
Având în vedere Normele metodologice pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 38/2003 privind transportul în regim de taxi și în regim de închiriere, aprobate prin Ordin M.I.R.A. nr. 356/2007;
În temeiul art. art. 8 alin (2) lit. h) din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin (2) lit. d), alin (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Caietul de sarcini pentru activitatea de dispecerat taxi, conform Anexei 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre, și modelul autorizației de dispecerat taxi, conform Anexei 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Drumuri și Transporturi din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Direcției Poliției Comunitare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI