stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 82/28.02.2020
privind declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. Sc2020-4201/19.02.2020, al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020 - 4201/19.02.2020 al Compartimentului Guvernanța Corporativă;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 19.02.2020 - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4201/19.02.2020;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexa la Raportul de specialitate nr. SC2020-4201/19.02.2020;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile art. 3 pct. 2 lit. b), art. 29 alin. (3) și alin. (5) și art. 64 ind. 4 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice;
În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin (3) lit. d) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;
În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind codul administrativ;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă declanșarea procedurii de selecție pentru ocuparea postului vacant din cadrul Consiliului de Administrație al Societății de Transport Public Timișoara S.A.
Autoritatea publică tutelară - Consiliul Local al Municipiului Timișoara va propune candidați pentru funcția vacanta din cadrul Consiliului de Administrație la Societatea de Transport Public Timișoara S.A, propuneri făcute în baza unei selecții efectuate de către expertul independent, care a fost contractat în acest sens, și de către Comisia de selecție constituită prin Hotărârea Consiliului Local nr. 308/2017, modificată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 622/2019.

Art. 2: Procedura de selecție se desfășoară în conformitate cu legislația în vigoare și cu prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 149/03.04.2018 privind aprobarea Planului de selecție - componenta integrală și a Profilului personalizat al Consiliului de Administrație pentru Societatea de Transport Public Timișoara S.A..
Anunțul privind selecția membrilor în Consiliul de Administrație se publică, prin grija Primarului Municipiului Timișoara, respectând prevederile legale.
Sursa de finanțare a procedurii este asigurată din bugetul local pe anul 2020, la Capitolul 51.02. " Autorități executive".

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Compartiment Guvernanța Corporativă, Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Societatea de Transport Public Timișoara S.A.

Art. 4: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Economice;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse II Vest;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Managementul Calității;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Compartimentului Guvernanța Corporativă;
- Societății de Transport Public Timișoara S.A;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI