stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 124/20.03.2018
privind aprobarea modelului Contractului de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de către ANL, destinate tinerilor și familiilor de tineri precum și a anexelor acestuia


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 4960/02.03.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-4960 din data de 02.03.2018 al Biroului Locuințe din cadrul Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
Având în vedere avizul/raportul Serviciului Juridic;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 02.03.2018, Anexă la Raportul de sepecialitate nr. SC2018 - 4960/02.03.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Legii nr.152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe, republicată cu modificările și completările ulterioare;
În conformitate cu Hotărârea Guvernului nr.962/2001 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998, modificată și completată;
În conformitate cu Hotărârea de Guvern. nr.304/05.05.2017 privind modificarea și completarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 152/1998 privind înființarea Agenției Naționale pentru Locuințe;
În conformitate cu prevederile Codului Civil;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2 lit.c) și art.45 alin.3 din Legea nr.215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr.215/2001- privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modelul Contractului de închiriere pentru suprafete cu destinatia de locuinte, construite de către ANL, destinate tinerilor și familiilor de tineri precum și a anexele acestuia, conform Anexei la prezenta hotărâre, care face parte integrantă din aceasta.

Art.2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Locuințe - Direcția Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Biroului Managementul Calității;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare,
- Direcției Edilitare;
- Direcției de Mediu;
- Biroului Audit;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Biroului Locuințe;
- Mass - media locale.Presedinte de sedinta
LUMINIȚA ȚUNDREA
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI