stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 383/27.10.2009
pentru respingerea Proiectului de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecționării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2009 - 24716/15.10.2009 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Procesul Verbal al Ședinței Ordinare a Consiliului Local al Municipiului Timișoara din data de 27.10.2009;
În baza Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 39 din 13.02.2007 privind aprobarea Contractului de Finanțare între Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ) și Municipiul Timișoara, privind realizarea proiectului "Reabilitarea prudentă și revitalizarea economică a cartierelor istorice din Timișoara"- măsuri demonstrative;
Luând în considerare Scrisoarea de la Societatea Germană pentru Colaborare Tehnică (GTZ), cu nr. de înregistrare CDD2009 - 000175/02.10.2009;
În conformitate cu dispozițiile art. 36, alin. (2) lit. b), d) și e), alin. (4) lit. a), alin.(6) lit. a) pct. 10, alin. (7) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
Având în vedere faptul că Proiectul de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecționării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timișoara, nu a întrunit condițiile impuse de prevederile art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se respinge proiectul de hotărâre privind aprobarea reabilitării/confecționării identice a vitrinelor de lemn de la parterul clădirii istorice din str. F. Mercy nr. 7 din Municipiul Timișoara, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Dezvoltare, prin Serviciul Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Serviciului Centrul de Coordonare pentru Reabilitarea Cartierelor Istorice din Timișoara;
-Societății Germane pentru Colaborare Tehnică (GTZ) -Timișoara;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
TRAIAN STOIA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI