stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 465/28.10.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinta dupa dezmembrare parcela - Modificare PUZ", strada Ioan Romanu (Veac Nou), Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U32008-002027/07.10.2008 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificată;
In conformitate cu prevederile la PUZ "Cartier rezidential", str. Ion Romanu (Veac Nou), Timisoara, aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 282/2005;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinta dupa dezmembrare parcela - Modificare PUZ", strada Ioan Romanu (Veac Nou), Timișoara, având ca beneficiar pe Murariu Petru Lucian si Murariu Ramona Louise, întocmit conform Proiectului nr. 23/2007, realizat de BIA Arh. Ioana Salagean, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime propus S+P+M, max P+2E+M (conform PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 282/2005), acces auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. TH20080-000460/ 31.01.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT propus de 35%, max 40% (conf PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 282/2005), coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,2, spații verzi de 40% din suprafața totală a parcelei.
Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinta dupa dezmembrare parcela - Modificare PUZ", strada Ioan Romanu (Veac Nou), Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat, in suprafata totala de 322 mp, este inscris in C.F. nr. 147399 Timisoara, avand nr. cadastral Cc 1112/1/1 - Cc 1112/1/10/2/1, curti constructii intravilan extins, fiind proprietatea beneficiarilor MURARIU PETRU LUCIAN si MURARIU RAMONA LOUISE.
Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu "Amplasare locuinta dupa dezmembrare parcela - Modificare PUZ", strada Ioan Romanu (Veac Nou), Timișoara și a Regulamentului Local de Urbanism.
Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.
Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
-Instituției Prefectului - Județul Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Comunicare;
-Direcției Dezvoltare;
-Direcției de Mediu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului Murariu Petru Lucian, Murariu Ramona Louise ;
-Proiectantului BIA Arh. Ioana Salagean;
-Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
CONSTANTIN CATANĂ
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI