stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 28/30.01.2018
privind prelungirea contractului de închiriere pentru imobilul situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr.5, în vederea desfășurării activității Grădiniței cu program prelungit nr.19 și a Creșei nr. 6, arondată Grădiniței cu program prelungit nr. 33


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive privind oportunitatea proiectului de hotărâre nr.SC 2018-1874/29.01.2018 a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr .SC 2018-1874/29.01.2018 al Serviciului Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC 2018-1874/29.01.2018;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic - Anexă la Raportul de specialitate nr.SC 2018-1874/29.01.2018;
Având în vedere avizele Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Contractul de închiriere nr.SC2015-2781/04.02.2015, în baza Hotărârii Consiliului Local nr. 31/13.02.2015 - privind închirierea imobilului situat în Timișoara, str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str. Ocsko Terezia fostă str. Narciselor în care se desfășoară activitatea Grădiniței cu program prelungir nr. 19 și a creșei nr.6 și Hotărârile Consiliului Local nr. 22/02.02.2016 și nr. 46/21.02.2017;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017-31428/14.12.2017 a Grădiniței cu program prelungit nr. 33;
Având în vedere adresa adresa cu nr. SC 2017.-31857/18.12.2017, a proprietarului imobilului Krivinyi Georg , prin mandatar av. Alexandra Emanuela Răzvan Mihalcea;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale modificată ;
Având în vedere prevederile art.20, alin. 1 din Legea nr. 1/2011 a educației naționale;
În conformitate cu prevederile art.36 alin.2, lit.d), și alin 6, lit. a pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art .45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă prelungirea prin act adițional a Contractului de închiriere nr. SC2015 -2781/04.02.2015 încheiat în baza Hotărârii Consiliului Local nr.31/13.02.2015 pentru imobilul situat în Timișoara str. Martir Leontina Bînciu nr. 5, fostă str.Ocsko Terezia fostă str. Narciselor înscris în CF nr.405657 Timișoara, CF vechi nr. 133760, cu nr. top. 125, pentru desfășurarea activității Grădiniței cu program prelungit nr. 19 și Creșa nr.6, arondată Grădiniței cu Program Prelungit nr.33, proprietatea dl. Krivinyi Georg, pe o perioadă de 12 (doisprezece) luni, începând cu data de 04.02.2018 până la data de 03.02.2019, cu o chirie lunară negociată de 4.100 euro/lună.

Art. 2: Sumele pentru plata chiriei se vor asigura din cap 65.03.01 "Învățământ"titlul II "Bunuri și servicii" și se vor achita în lei la cursul de referinta al BNR de la data plății.

Art. 3: Se aprobă actul adițional conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică - Biroul Finanțare Școli, Serviciul Școli -Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Grădinița cu program prelungit nr. 33.

Art. 5: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generală de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitară;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Serviciului Școli-Spitale;
- Serviciului Juridic;
-Biroului Finanțare Școli;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
-Grădiniței cu program prelungit nr. 33;
- Av.Alexandra Emanuela Răzvan Mihalcea;
- Mass-media locale.Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI