stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 400/30.10.2007
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire locuințe colective în regim de înălțime P+2E+M", Str. Paul Constantinescu 9B, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22007-004098/22.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, săsătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, republicată și modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. 2 lit. c și alin. 5 lit. c din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În baza prevederilor art.25 alin. 1 și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin.2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată.


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic, având ca beneficiar pe Sebo Ioan, întocmit conform Proiectului nr. VL 17 (40)/2007, realizat de S.C. ARHITRAVA DESIGN S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2 : Se stabilesc condițiile de construire: regimul de înălțime de P+2E+M, acces auto, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 35%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 1,5. Incinta se va amenaja cu spații verzi respectand legislatia in vigoare.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani. Terenul studiat este înscris în C.F. nr. 37855, având nr. cadastral 26953/1/1/1 , fiind proprietatea lui Sebo Ioan.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism;

Art. 5 :Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;

Art. 6 : Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
-Primarului Municipiului Timișoara;
-Consiliului Județean Timiș;
-Serviciului Juridic;
-Direcției Economice;
-Direcției Edilitare;
-Direcției Urbanism;
-Direcției Patrimoniu;
-Direcției Drumuri și Transporturi;
-Direcției Mediu;
-Direcției Dezvoltare ;
-Direcției Cominicare;
-Biroului Control Intern și Managementul Calității;
-Beneficiarului Sebo Ioan;
-ProiectantuluiS.C. ARHITRAVA DESIGN S.R.L. ;
-Mass - media locale.
Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI