stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 103/20.09.2016
privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. UR2016 - 012409/ 17.08.2016 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism, republicată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
Având în vedere prevederile art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 233/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul și de elaborare și actualizare a documentațiilor de urbanism;
Având în vedere prevederile Ordinului nr. 2701/2010 pentru aprobarea metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 140/19.04.2011 - privind aprobarea "Regulamentului local de implicare a publicului în elaborarea sau revizuirea planurilor de urbanism și amenajare a teritoriului", modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Timișoara nr. 138/28.09.2012;
Având în vedere Avizul de Oportunitate nr. 04/26.01.2015, Avizul favorabil al Comisiei Tehnice de Amenajare a Teritoriului de Urbanism nr. 02/25.02.2016;
Având în vedere Adresa Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 85 din 21.12.2015;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Planul Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara, având ca beneficiar pe BABA RAMONA MIHAELA, întocmit conform Proiectului nr. 13.017, realizat de S.C. SIREGON GRUP S.R.L, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: Regim de înalțime pentru locuinte cu regim redus de inaltime cu caracter urban max P+1E+M, care vor cuprinde maxim 2 unități locative pe o parcelă; H max. = 9 m; CUT max = 0,9; POT max = 35 %, Sp verzi = 5.2 % - spatiu verde amenajat public si 71.16% (2.300 mp) spatiu verde amenajat in cadrul parcelelor de locuinte conform Deciziei de incadrare a Agentiei pentru Protectia Mediului nr. 85/21.12.2015; Se va respecta Hotărârea Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de urbanism, , SECȚIUNEA 4 Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și ale construcțiilor (case izolate). Pentru construirea pe limita de proprietate se va obtine Acordul notarial al vecinilor direct afectati conform plansei nr. 02 - ,,Reglementari urbanistice - Zonificare"; acces auto si realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari conform Avizului Comisiei de Circulatie nr. DT2015-001505/25.06.2015.

Art. 3: Prezentul Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 3 ani, perioadă în care pot fi demarate investițiile prevăzute în documentație.
Terenul studiat este în suprafață totală de 3232 mp, din care 2.990 mp - inscris in C.F. 421476, nr. top 421476 (C.F. vechi 150481, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/2/2), teren intravilan - curti, constructii, proprietar BABA RAMONA MIHAELA, si 242 mp - inscris in C.F. 421466, nr. top 421466 (C.F. vechi 1576, top vechi 1290-998-1030/a/1/1/1/1), teren intravilan - curti, constructii, proprietar BABA RAMONA MIHAELA.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic Zonal "Dezvoltare zona locuinte in intravilan", Calea Urseni, C.F. 421466, C.F. 421476, Timisoara, și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Autorizația de Construire se va putea elibera doar dupa ce terenurile afectate de drumuri, vor deveni publice.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 7: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Tehnice;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Proiectantului S.C. SIREGON GRUP S.R.L.;
- Beneficiarului BABA RAMONA MIHAELA;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ALFRED SIMONIS
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI