stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 56/17.03.1998
privind privind suplimentarea numarului de posturi pentru Cantina de Ajutor Social


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Avand in vedere Referatul Directiei Relatii Comunicare nr.SCO983361/13.03.1998 din cadrul Primariei municipiului Timisoara;
Avand in vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finante, impozite si taxe si Comisiei pentru protectie sociala, mediu, sanatate, invatamant, turism, cultura si sport din cadrul Consiliului Local al municipiului Timisoara;
In conformitate cu prevederile art. 20 lit.(d) si art.44 lit.(u) din Legea nr. 69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;
In temeiul art. 28 alin. 1 din Legea nr.69/1991 privind administratia publica localarepublicata si modificata;


HOTARASTE

Art.1: Se aproba suplimentarea numarului de posturi pentru Cantina de Ajutor
Social, cu un numar de doua posturi de bucatar. Art.2: Cu aducerea
laindeplinirea prezenteihotarari se incredinteaza Biroul Organizare, Personal,
Salarizare din cadrul Primariei Municipiului Timisoara si Cantina de Ajutor
Social.

Art.3: Prezenta hotarare se comunica:
Prefecturii Judetului Timis;
Directiei DreptOrdine;
Directiei Economice;
Directiei Tehnice;
Directiei de Urbanism;
Directiei Relatii Comunicare;
Corpului Control Primar;
Biroului Organizare, Personal, Salarizare;
Cantinei de Ajutor Social;
Massmediei locale.


Presedinte de sedinta
RODICA BARA
Contrasemneaza