stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 245/20.12.2016
privind aprobarea modalității de acordare a gratuității la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață, conform Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul cu nr. AS2016-14465/24.11.2016 al Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara, domnul Nicolae Robu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 448/06.12.2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, modificată și completată;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 - privind modificarea și completarea tarifelor la transportul urban de călători în Municipiul Timișoara prevăzute în Anexa la Hotărârea Consiliului Local nr. 62/01.03.2011;
Având în vedere Ordinul nr. 62 din 23.04.2007 pentru aprobarea Instrucțiunilor privind legitimația pentru transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață pentru persoanele cu handicap și modelul acesteia;
Având în vedere Hotărârea nr. 270/27.10.2016 a Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport Timișoara;
În conformitate cu prevederile art. 36, alin (2), lit.d) si alin.(6) lit.a) pct. 2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă plata lunară pentru un număr mediu de 1920 beneficiari ai transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață.

Art. 2: Beneficiarii gratuității pe toate liniile la transportul urban cu mijloace de transport în comun de suprafață sunt persoanele cu handicap grav și accentuat, asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav, asistenții personali profesioniști ai persoanelor cu handicap grav sau accentuat, însoțitorul persoanei cu handicap grav în prezența acesteia, însoțitorul copilului cu handicap accentuat în prezența acestuia, însoțitorul adultului cu handicap auditiv și mintal accentuat în prezența acestuia.

Art. 3: Plata lunară a contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață se efectuează de către Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap, la un tarif de 93 lei reprezentând contravaloare abonament general pe 30 zile aprobat prin Hotărârea Consiliului Local nr. 9/31.01.2012 și se suportă din bugetul local, de la Capitolul 68.02 -Asigurări și asistență socială, Subcapitolul 68.02.05.02 - Asistență socială în caz de invaliditate, în valoare de 178.560 lei/lună, suma totală anuală pentru anul 2017 fiind în valoare de 2.142.720 lei.

Art. 4: Decontarea contravalorii transportului urban gratuit cu mijloacele de transport în comun de suprafață, pentru persoanele menționate la art. 2 se face pe baza facturii emise de Regia Autonomă de Transport Timișoara, până în data de 5 ale lunii curente pentru luna precedentă.

Art. 5: Persoanele menționate la art.2 vor circula gratuit pe baza legitimației eliberate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Timiș, nominală, netransmisibilă și valabilă pe perioada de valabilitate a documentului de încadrare în grad de handicap și a Cărții de identitate sau pe baza cardului eliberat de către Regia Autonomă de Transport Timișoara.

Art. 6: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara.

Art. 7: Prezenta Hotărâre se comunică :
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Urbanism;
- Directiei Economice;
- Direcției Tehnice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Biroului Sport - Cultură;
- Biroului Școli - Spitale;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
- Biroului Audit;
- Direcției de Asistență Socială Comunitară Timișoara;
- Regiei Autonome de Transport Timișoara;
- Serviciului pentru Protecția Persoanelor cu Handicap Timișoara;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR SIMONA DRĂGOI