stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 164/30.04.2020
privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul de aprobare a proiectului de hotărâre nr. SC2020-9287/27.04.2020, al Primarului Municipiului Timișoara- domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2020-9287/27.04.2020 al Direcției Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 27.04.2020 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2020-9287/27.04.2020;
Având în vedere Avizul Direcției Economice - Anexă la Raportul de Specialitate nr. SC2020-9287/27.04.2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 91/25.03.2020 - privind stabilirea procedurii de desfășurare a ședințelor Consiliului Local al Municipiului Timișoara, în situații excepționale, constatate de autoritățile abilitate;
Având în vedere adresa Societății de Transport Public Timișoara SA cu nr. CDE2020- 447/27.04.2020 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2020;
Având în vedere Hotărârea Consiliului de Administrație al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA nr. 13/27.04.2020;
Având în vedere prevederile Ordinului Ministrului Finanțelor nr. 3818/2019 privind aprobarea formatului și structurii bugetului de venituri și cheltuieli, precum și a anexelor de fundamentare a acestuia;
În baza prevederilor art. 4 și 6 din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară;
În conformitate cu prevederile Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal, cu modificările si completările ulterioare;
În conformitate cu Legea nr. 5/2020 a bugetului de stat pe anul 2020;
Având în vedere Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, modificată;
Având în vedere prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, modificată și completată;
În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (2), lit. d) și alin. 3), lit. c) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;
În temeiul art. 139, alin. (1) și (3) și art. 196 alin. (1), lit. a) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ;HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli pentru anul 2020 al Societății Drumuri Municipale Timișoara SA, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Generală, Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara, precum și Societatea Drumuri Municipale Timișoara SA.

Art. 3: Prezenta hotărâre se publică în Buletinul Informativ al Primăriei Municipiului Timișoara și pe site-ul propriu și totodată, se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - I Est;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse - II Vest;
- Direcției Generală Drumuri, Poduri, Parcaje și Rețele de Utilități;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Direcției Generală Urbanism;
- Direcției Dezvoltare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Societății Drumuri Municipale Timișoara SA;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
SECRETAR GENERAL CAIUS ȘULI