stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 8/30.01.2018
privind modificarea art. 9 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 560/20.12.2017 privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locală de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018 - 522/10.01.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre a Primarului Municipiului Timișoara - domnul Nicolae Robu;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018 - 523/10.01.2018 al Direcției Edilitare din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere avizul Serviciului Juridic din data de 15.01.2018, Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018 - 523/10.01.2018;
Având în vedere adresa nr. SC2018-173/04.01.2018 transmisă de E.ON Energie România S.A.
Având în vedere adresa nr. SC2018-176/04.01.2018 a Companiei Locale de Termoficare COLTERM SA Timișoara;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe,Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr. 560/20.12.2017 privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.
În temeiul art.3 alin.(4), art.5, alin. (1), lit. b și art. 51 , alin.(3) din Ordonanța de Guvern nr. 36/2006 privind unele măsuri pentru funcționarea sistemelor centralizate de alimentare cu energie termică a populației, actualizată;
În conformitate cu prevederile 36 alin.(2) lit. d) și alin. (6) lit. a) pct. 14 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă modificarea art. 9 din Anexa 1 la Hotărârea Consiliului Local nr. 560/20.12.2017 privind aprobarea Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A.

Art.2: Ca urmare a modificării prevăzute la art. 1 a prezentei hotărâri, art. 9 al Convenției de justificare a avansurilor încheiată între Municipiul Timișoara, Compania Locala de Termoficare Colterm S.A. Timișoara și E.ON Energie România S.A., va avea următorul conținut: "Art. 9: Neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a oricăreia din obligațiile asumate de către oricare dintre părți dă dreptul părții prejudiciate să solicite acoperirea integrală a prejudiciului cauzat de neîndeplinirea prezentei Convenții de către partea în culpă."

Art.3: Se împuternicește Primarul Municipiului Timișoara, dl. Nicolae Robu, pentru semnarea Actului adițional prin care se modifică Convenția de justificare a avansurilor nr. SC2017-032361/22.12.2017.

Art. 4: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Edilitară și Direcția Economică din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara și Compania Locală de Termoficare COLTERM SA Timișoara

Art. 5: Prezenta se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Comunicare-Relaționare;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului;
- Companiei Locale de Termoficare Colterm SA;
- E.ON Energie România S.A.;
- Mass-media locală.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI