stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 376/29.07.2008
privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu "Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcțiuni complementare la parter", str. Dr. Grigore. T. Popa nr. 2, Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. U22008-003958/ 22.07.2008 - al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizul Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, din cadrul Consiliului Local al municipiului Timișoara;
În baza dispozițiilor Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 privind Regulamentul General de Urbanism;
În baza prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată și modificată;
În baza prevederilor art. 25 alin. (1) și Anexei I din Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, modificată;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (2) lit. c) și alin. (5) lit. c) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art.1: Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu "Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcțiuni complementare la parter", str. Dr. Gr .T. Popa nr. 2, Timișoara, având ca beneficiar pe S.C. MB CONCEPT S.R.L., întocmit conform Proiectului nr. 31/2008, realizat de S.C. AC TECTURA S.R.L., care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2: Se stabilesc condițiile de construire: regimul maxim de înălțime P+4E+Er cu respectarea H/2 față de limitele parcelei, sub rezerva dotării în mod obligatoriu a clădirii cu lift, acces auto conform avizului Comisiei de Circulație nr. TH.2008-005192/17.07.2008, realizarea locurilor de parcare exclusiv pe parcela deținută de beneficiari, procentul de ocupare al terenului POT max de 43,5%%, coeficientul de utilizare al terenului CUT de 2,16, spații verzi minim 29,7% din suprafața terenului.

Art.3: Prezentul Plan Urbanistic de Detaliu "Construire imobil de apartamente S+P+4E+Er cu funcțiuni complementare la parter", str. Dr. Gr. T. Popa nr. 2, Timișoara, se va integra în prevederile Planului Urbanistic General Timișoara și are o valabilitate de 10 ani.
Terenul studiat in suprafata totala de 2183 mp este înscris în C.F. nr. 16501, nr. cadastrale 2050 si 2051/1 teren în str. Dr. Gr. T. Popa nr. 2, fiind proprietatea S.C. MB CONCEPT S.R.L.

Art. 4: Reglementările privind autorizarea construcțiilor și a amenajărilor vor fi aplicate în concordanță cu prevederile prezentului Plan Urbanistic de Detaliu și a Regulamentului Local de Urbanism.

Art. 5: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Urbanism din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 6: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului Județului Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Consiliului Județean Timiș;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Economice;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Audit Public Intern;
- Biroului Control Intern și Managementul Calității;
- Beneficiarului S.C. MB CONCEPT S.R.L.;
- Proiectantului S.C. AC TECTURA S.R.L.;
- Mass - media locale.


Presedinte de sedinta
BÂRLEA ROMEO
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI