stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 333/03.08.2010
Privind aprobarea Statului de Funcții, Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr.129630/19.07.2010 al Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara, aprobat de Primarul Municipiului Timișoara - domnul dr.ing. Gheorghe Ciuhandu, privind modificarea Statului de Funcții, Organigramei și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Directia de Evidență a Persoanelor Timișoara, urmare a aplicării prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.63/2010, de încadrare în numărul maxim de posturi stabilit și comunicat de Instituția Prefectului Județului Timiș ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comeț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și al Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere Comunicarea Nr. 8099/S4/13.07.2010 a Instituției Prefectului județului Timiș privind încadrarea în numărul maxim de posturi stabilit de prefect ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.40/2006 privind organizarea și funcționarea Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Timișoara cu personalitate juridică ;
Având în vedere Anexa nr. 3 din Hotărârea Consiliului Local nr.381/2006 - privind modificarea Organigramei , Statului de Funcții, funcțiilor publice și a Regulamentului de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara ;
Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr.317/2008 privind aprobarea Statului de funcții și a funcțiilor publice la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara ;
Avân în vedere prevederile art. 36 alin. (2) lit.a) din Legea nr. 215/2001 - privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art.45 alin. (1) din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, republicata și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă Statul de Funcții, Organigrama și Regulamentul de Organizare și Funcționare la Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara, conform Anexelor 1, 2 și 3 , parte integrantă din prezenta hotărâre .

Art. 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotarâri se încredințeaza Direcția de Evidență a Persoanelor Timișoara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara.

Art. 3: Prezenta hotarâre se comunica :
- Instituției Prefectului Județului Timiș
- Primarului Municipiului Timișoara ;
- Serviciului Juridic ;
- Direcției Patrimoniu;
- Instituției Arhitectului Șef;
- Direcției Economice ;
- Direcției Comunicare ;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi;
- Serviciului Resurse Umane;
- Direcției de Evidență a Persoanelor Timișoara din subordinea Consiliului Local al Municipiului Timișoara ;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
ROMANIȚA JUMANCA
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI