stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 81/23.02.2018
privind propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 aferent Colegiului Tehnic „Henri Coandă", Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, pentru desfășurarea activității de educație școlară a Liceului Teoretic Millenium, unitate de învățământ privat acreditat


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Expunerea de motive nr. SC2018-2991/12.02.2018 privind oportunitatea proiectului de hotărâre, a Primarului Municipiului Timișoara, domnul NICOLAE ROBU;
Având în vedere Raportul de specialitate nr. SC2018-2991/12.02.2018 al Serviciului Școli - Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara;
Având în vedere Avizul Serviciului Juridic din data de 13.02.2018 - Anexă la Raportul de specialitate nr. SC2018-2991/12.02.2018 ;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite și taxe, Comisiei pentru dezvoltare urbanistică, amenajarea teritoriului și patrimoniu, Comisiei pentru administrarea domeniului public și privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
Având în vedere adresa cu nr. SC2017-016388 /03.07.2017 a Asociației New Millenium;
Având în vedere Procesele verbale din data de 01.11.2017 și din data de 08.12.2017 ale Comisiei de analiză a spațiilor temporar disponibile situate în imobilele instituțiilor școlare și medicale aflate în proprietatea municipiului Timisoara constituită în baza HCLMT nr. 309/28.07.2017;
Având în vedere Adresa cu nr. 2719/12.12.2017, înregistrată la Primăria Municipiului Timișoara sub nr. SC2017-32207/21.12.2017, a Colegiului Tehnic Henri Coandă;
Având în vedere Hotararea nr. 318/25.10.2017, a Consiliului de Administrație al Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
Având în vedere art. 112, alin. 6, din Legea nr.1/2011 a educației naționale;
Având în vedere Ordinul 5819/2016 privind procedura de elaborare a avizului conform pentru schimbarea destinației bazei materiale a instituțiilor și unităților de învățământ preuniversitar de stat și condițiile necesare acordării acestuia;
În conformitate cu prevederile art. 36 alin. (6), pct. 1 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;
În temeiul art. 45 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și modificată;


HOTARASTE

Art. 1: Se aprobă propunerea de schimbare a destinației spațiului cu suprafața de 197 mp, situat la etajul II al Căminului nr. 2 al Colegiului Tehnic "Henri Coandă", Timișoara, str. Brediceanu nr. 37, până la sfârsitul anului școlar 2017- 2018, în vederea atribuirii către Asociația New Millenium pentru desfășurarea activității de educație școlară a Liceului Teoretic Millenium - unitate de învățământ privat acreditat.

Art. 2: Schimbarea destinației spațiului prevăzut la art. 1 va opera de la data emiterii avizului conform al Ministrului Educației Naționale.

Art. 3: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Școli-Spitale din cadrul Primăriei Municipiului Timișoara.

Art. 4: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Serviciului Juridic;
- Direcției Generale de Urbanism și Dezvoltare Urbană;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Economice;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Clădiri, Terenuri și Dotări Diverse;
- Direcției Comunicare - Relaționare;
- Serviciul Școli-Spitale;
- Biroului Audit;
- Biroului Managementul Calității;
- Corpului de Control și Antifraudă al Primarului ;
- Colegiului Tehnic " Henri Coandă", Timișoara,
- Asociației New Millenium Timișoara;
- Inspectoratului Școlar Județean Timiș;
- Mass-media locale.


Presedinte de sedinta
DAN DIACONU
Contrasemneaza
P. SECRETAR SIMONA DRĂGOI