stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 378/30.10.2007
pentru aprobarea listei nominale privind acordarea subvenției prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată și modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcției de locuințe proprietate personală


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2007-23258/ 19.10.2007 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul GHEORGHE CIUHANDU;
Având în vedere avizele Comisiei pentru studii, prognoze, economie, buget, finanțe, impozite si taxe, Comisiei pentru administrarea domeniului public si privat, servicii publice și comerț, regii autonome și societăți comerciale, Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților, Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială,turism, ecologie , sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.51/ 28.06.2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;
În conformitate cu Legea nr.12/09.01.2007 privind aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 51/2006 pentru aprobarea Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;
În conformitate cu Ordinul comun al Ministerului Administrației și Internelor - Ministerului Transporturilor, Construcțiilor și Turismului nr.1373/20.07.2006 și nr.1413/18.08.2006 - privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;
Având în vedere prevederile Ordinului nr.216/30.05.2007 privind aprobarea normelor metodologice pentru punerea în aplicare a Programului național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;
Având în vedere prevederile art. 36 alin. 2 lit.(b) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;
În temeiul art. 45 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată;


HOTARASTE

Art.1 : Se aprobă lista nominală pentru acordarea subvenției prevăzute de Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.51/28.06.2006 aprobată și modificată prin Legea nr.12/09.01.2007 privind sprijinirea construcției de locuințe proprietate personală, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art 2: Cu aducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu, Direcția Urbanism, Direcția Economică și Comisia de analizare a solicitărilor depuse de petenți în vederea accesului acestora la Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală.

Art 3: Prezenta hotărâre se comunică:
- Instituției Prefectului - Județul Timiș;
- Primarului Municipiului Timișoara;
- Direcției Patrimoniu;
- Direcției Economice;
- Direcției Urbanism;
- Direcției Edilitare;
- Direcției Comunicare;
- Direcției Dezvoltare;
- Direcției de Mediu;
- Direcției Drumuri și Transporturi
- Direcției de Mediu;
- Serviciului Juridic;
- Biroul Control Intern și Managementul Calității;
- Comisiei de analizare a solicitărilor depuse de petenți în vederea accesului acestora la Programul național privind sprijinirea construirii de locuințe proprietate personală;
- Serviciului Public de Administrare Locuințe și Utilități;
- Mass-media locale.
Presedinte de sedinta
LELICA CRIȘAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI