stema municipiului timisoara
ROMÂNIA
Județul Timiș
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI TIMIȘOARA
B-dul C. D. Loga nr. 1, 300030 Timișoara
Tel/fax: +40 256 204886
E-mail: primariatm@primariatm.ro
Internet: www.primariatm.ro
Call-Center: telefon 969, luni-vineri între orele 08-22

Hotararea Consiliului Local 228/24.05.2005
Privind conferirea Titlului de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara Excelenței Sale domnului Ambasador PIETER JAN WOLTHERS


Consiliul Local al Municipiului Timisoara

Având în vedere Referatul nr. SC2005 - 8702/ 11.05.2005 al Primarului Municipiului Timișoara, domnul Gheorghe Ciuhandu;
Având în vedere avizele Comisiei pentru administrație locală, juridică, ordine publică, drepturile omului și probleme ale minorităților și Comisiei pentru cultură, știință, învățământ, sănătate, protecție socială, turism, ecologie, sport și culte din cadrul Consiliului Local al Municipiului Timișoara;
În conformitate cu prevederile articolului 38 litera (v) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, modificată;
În temeiul art. 46 din Legea nr. 215 / 2001 privind administrația publică locală, modificată ;HOTARASTE

ARTICOL UNIC: Se conferă Titlul de Cetățean de Onoare al Municipiului Timișoara Excelenței Sale domnului Ambasador PIETER JAN WOLTHERS, pentru contribuția sa la creșterea renumelui Timișoarei în lume.

Presedinte de sedinta
SILVIU SARAFOLEAN
Contrasemneaza
SECRETAR IOAN COJOCARI